Menu

TEXAS HOLD´EM POKER - PRAVIDLÁ HRY

Základné pojmy

All-in – je stávka, v ktorej hráč vsadí všetky svoje zostávajúce žetóny

Ante – je povinná stávka, ktorá navyšuje bank pred rozdaním kariet

Bet – znamená vsadiť

Big Blind – je povinná stávka hráča druhého v poradí pred rozdaním kariet. Označuje aj pozíciu daného hráča. Hráč na Big Blinde hrá v každom kole ako druhý (okrem kola Pre-Flop Round, keď hrá ako posledný).

Board (cards) – alebo Community Cards sú spoločné karty

Burn Card – spálená karta; karta ktorá sa odloží bokom rubom nahor

Buy-in – stanovený limit výmeny alebo v turnaji vstupný poplatok

Call – znamená dorovnať poslednú stávku

Cap – posledné navýšenie v limitovanej hre

Cash Game – hra za hotovosť (hodnotové žetóny)

Check – znamená nevsadiť, povolené len keď v danom kole ešte nikto nevsadil

Cutting Card – prekladacia karta

Dealer Button (DB) - sa označuje posledná pozícia v stávkovom kole alebo hráč na poslednej pozícii

Deck – balíček kariet

Drop box – schránka na hotovosť

Flop – sú prvé 3 spoločné karty vyložené na stôl a nasledujúce stávkové kolo Flop round

Float – prenosný box na žetóny

Fold – znamená zložiť karty

Hand – karty na ruke hráča alebo jedno kolo rozdávania kariet

Hole Cards alebo Pocket Cards - karty na ruke hráča

Limit – veľkosť navýšenia je pevne stanovená

Limp – označuje Pre-Flop call Big Blindu, teda dorovnanie povinnej alebo minimálnej stávky pred rozdaním kariet

No Limit – navyšovanie stávok je neobmedzené

Pot – všetky žetóny vložené do hry

Pot Limit – výška stávky je limitovaná veľkosťou Potu

Pre-Flop Round – prvé kolo stávok po rozdaní Hole Cards

Prize Pool – v turnaji suma určená na vyplatenie výhier víťazom

Raise – znamená zvýšiť stávku

Rake – poplatok kasínu alebo herni za organizovanie pokrovej hry

Re-raise – opakované navýšenie stávky tým istým hráčom

River Card (River) – je posledná piata spoločná karta vyložená na stôl a nasledujúce stávkové kolo

Showdown – vyloženie kariet na konci hry pre určenie víťaznej kombinácie

Small Blind – je povinná stávka hráča prvého v poradí pred rozdaním kariet. Označuje aj pozíciu daného hráča. Hráč na Small Blinde hrá v každom kole ako prvý (okrem kola Pre-Flop Round, keď hrá ako predposledný).

Turn – štvrtá spoločná karta a nasledujúce kolo stávok Turn round

Tip box – schránka na obslužné

 

Hracie pole

Texas Hold´em Poker sa hrá na stole oválneho tvaru. Hry sa môžu  zúčastniť dvaja až desiati hráči. Hru riadi Dealer, ktorý rozdáva karty, preberá a kontroluje stávky a vykonáva ostatné činnosti potrebné pre plynulý priebeh hry.
Na ploche stola pred Dealerom, je umiestnený Float na hracie žetóny, ktoré slúžia na výmenu hotovosti hráčom pri vstupe do hry. Miesto pred Floatom je vyhradené pre rozdané karty, ktoré počas hry vyloží na stôl Dealer, ktoré sú pri Texas Hold´em Pokri spoločnými kartami pre všetkých hráčov. Centrálna časť stola je určená pre Pot – žetóny vsadené do hry. Pri hre Texas Hold´em Poker sa používa štandardný balíček s 52 hracími  kartami.

 

Pravidlá hry

Hry sa môžu zúčastniť dvaja až desiati hráči pri jednom stole.

Hráč sa môže zúčastniť hry ak má dostatočný počet žetónov, ktorý je rovnaký alebo vyšší ako určená základná výmena (Buy-in). Pri turnaji hrá hráč pokiaľ má žetóny; ak je hodnota jeho žetónov nižšia ako Blindy, je hráč, ktorý je na pozícii Blindu all in. Pokiaľ nie je na pozícii Blindov, môže sa rozhodnúť, či pôjde All-in v danej hre alebo v nasledujúcich. Tento základ je závislý od typu hry a výšky Blindov. Pri Cash Game hráč môže priniesť hodnotové žetóny z iných hier alebo si môže zameniť priamo pri stole.

 

Pravidlo Table Stakes - počet žetónov, ktorými hráč disponuje na začiatku každej hry  nesmie byť menený po rozdaní prvej karty pridaním, odobratím alebo zakúpením žetónov. Tieto žetóny musia byť viditeľné a na požiadanie musí byť ich počet zverejnený ostatným hráčom. Každá ďalšia úprava počtu žetónov môže byť uskutočnená až po ukončení jednotlivej hry.

 

V prípade, že hráč minul všetky žetóny, výška ďalšej výmeny v hotovosti  je minimálne vo výške Buy-in. Ak túto podmienku hráč nemôže splniť, z ďalšej hry vypadáva.

 

Ak si hráč praje navýšiť vklad výmenou hotovosti pred začiatkom hry, hodnota zostávajúcich žetónov a zamenenej hotovosti musí spolu dosiahnuť minimálne výšku Buy-in.

 

Hráči hrajú proti sebe navzájom, pracovník kasína – Dealer organizuje a kontroluje priebeh hry. V prípade spornej situácie má rozhodujúce slovo. V prípade ďalších reklamácií rozhodne manažér kasína.

 

Cieľom hry je určiť hráča, ktorý vyhrá Pot – všetky žetóny vsadené do hry. Víťaza určuje najvyššia kombinácia kariet alebo vzdanie sa (Fold) ostatných hráčov. Výška výhry je určená výškou Potu mínus Rake.

 

Hráč dostáva dve karty lícom nadol a ďalších päť kariet (rozdaných podľa určeného postupu v kombinácii so stávkovými kolami) je spoločných pre všetkých zúčastnených hráčov. Kombináciou kariet sa rozumie najvyššia päťkaretná kombinácia dosiahnutá z piatich spoločných kariet a dvoch hráčových kariet.

 

Kartové kombinácie (od najvyššej):


Royal Flush
Sekvencia v jednej farbe zakončená esom, napr.: 10♠J♠Q♠K♠A♠


Straight Flush
Sekvencia v jednej farbe, napr.: 4♥5♥6♥7♥8♥
Ak majú viacerí hráči Straight Flush, vyhráva hráč, ktorého kombinácia končí najvyššou kartou.


Four of a Kind
Štyri karty rovnakej hodnoty, napr.: J♥J♠J♣J♦5♣
Ak má viac hráčov Four of a Kind, kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.


Full House alebo Full Hand
Tri karty rovnakej hodnoty v kombinácii s dvoma kartami rovnakej hodnoty, napr.: Q♠Q♣Q♥7♠7♦
Ak má viac hráčov Full House, kombinácia s najvyššou kartou v trojici vyhráva.


Flush
Päť kariet rovnakej farby, napr.: 2♦7♦9♦J♦K♦
Ak má viac hráčov Flush, kombinácia s najvyššou kartou vyhráva. Ak je najvyššia karta u viacerých hráčov rovnaká, rozhoduje nasledujúca najvyššia karta atď. V prípade rovnosti všetkých kariet sa delí Pot rovným dielom.


Straight
Sekvencia v rôznej farbe, napr.: 3♦4♣5♥6♠7♠
Ak má viac hráčov Straight, kombinácia končiaca najvyššou kartou vyhráva.


Three of a Kind
Tri karty rovnakej hodnoty, napr.: 8♠8♥8♣Q♠2♣
Ak má viac hráčov Three of a Kind, kombinácia s najvyššou kartou vyhráva.


Two Pair
Dva páry kariet rovnakej hodnoty, napr.: Q♣Q♠7♠7♥J♣
Ak má viac hráčov Two pair, kombinácia s najvyššou kartou v páre vyhráva, ak sú páry rovnakej hodnoty, rozhoduje hodnota piatej karty.


Pair
Dve karty rovnakej hodnoty, napr.: 8♠8♥5♣9♥J♠
Ak má viacero hráčov rovnaký Pair, kombinácia s najvyššou kartou v páre vyhráva; ak sú rovnaké, rozhoduje nasledujúca najvyššia karta. Ak je aj táto zhodná, rozhodujú postupne hodnoty ďalších kariet.


High Card
Ak hráč nemá žiadnu z uvedených kombinácií, o víťazovi rozhoduje najvyššia karta na ruke; ak majú viacerí hráči rovnakú najvyššiu kartu, rozhodujú postupne ďalšie najvyššie karty.
V prípade rovnosti hodnôt všetkých kariet sa Pot delí rovným dielom medzi zúčastnených hráčov. Farba kariet nehrá žiadnu úlohu. Ak nie je možné rozdeliť Pot rovným dielom, zvyšný zlomok obdrží hráč, ktorý je najbližšie k DB.

 

Priebeh hry


Žrebovanie poradia


Otváracia hra začína vyžrebovaním poradia hráčov. Dealer premieša karty a každému zúčastnenému hráčovi rozdá odkrytú kartu. Pozícia hráča s najvyššou kartou je označená Dealer Buttonom (DB). Týmto je označený posledný hráč hry. DB sa na konci každej hry posúva v smere hodinových ručičiek, čím je zabezpečená pravidelná zmena poradia hráčov. V prípade rovnakých kariet rozhoduje farba v poradí:


Spades ♠
Hearts ♥
Clubs ♣
Diamonds ♦


Základná stávka – Small & Big Blind.


Prvý hráč naľavo od DB (z pohľadu hráča) musí vsadiť polovicu základnej stávky (Small Blind) a po ňom nasledujúci hráč musí vsadiť základnú stávku (Big Blind) podľa stanoveného limitu stola.


Rozdávanie zakrytých kariet – Hole Cards


Dealer  stanoveným spôsob rozdáva karty postupne tak, aby karty neboli ukázané iným hráčom. Prvú kartu dostane hráč na pozícii Small Blind, ďalšiu dostane hráč na pozícii Big Blind a ďalšie v smere hodinových ručičiek, kým má každý zúčastnený hráč po dve karty.Poslednú kartu dostane hráč označený DB.
Ak sa počas rozdávania prevráti karta, dealer dokončí rozdávanie obvyklým spôsobom. Prevrátenú kartu dealer vymení za vrchnú kartu z balíčka a pôvodná karta bude použitá ako Burn Card.
Ak sa počas rozdávania prevráti viac ako jedna karta, rozdávanie je neplatné. Počas celého priebehu hry dealer drží balíček v ruke; položiť ho smie iba po ukončení jednotlivej hry rozdaním poslednej karty River card.
Hráči nesmú ukázať karty iným hráčom, až do Showdownu. Karty nesmú opustiť priestor stola a musia byť vždy v zornom poli dealera.


Stávky - Pre-Flop Round


Prvé stávkové kolo - Pre-Flop Round začína hráč sediaci naľavo od Big Blindu. Hráč má tri možnosti:
Fold – odstúpenie z hry zložením kariet – dealer premiestni hráčovu stávku do stredu stola v prípade, ak vsadil a vezme karty, ktoré skrytým spôsobom odloží na určené miesto
Call – vyrovnanie poslednej stávky
Raise – navýšenie poslednej stávky podľa druhu hry (Limit, Pot Limit a No Limit)


V prípade limitovanej hry THP Limit (obmedzená výška navyšovania stávok) má hráč počas hry možnosť trikrát navýšiť pôvodnú stávku v každom kole licitovania podľa limitu stola (Bet, Raise, Re-Raise, Cap). Minimálne navýšenie Raise je dvojnásobok predchádzajúcej stávky.


V prípade hry THP Pot Limit (obmedzená výška navýšenia stávky do úrovne Potu) má hráč počas hry možnosť navýšiť pôvodnú stávku v každom kole licitovania do hodnoty Potu.
V prípade hry THP No Limit je výška stávok neobmedzená.


Flop – vyloženie troch spoločných kariet


Po ukončení prvého stávkového kola dealer umiestni všetky stávky – Pot na určené miesto v strede stola. Potom odloží Burn Card a vyloží tri odkryté karty na stôl –Flop. Spoločné karty využíva každý hráč na vytvorenie čo najlepšej kombinácie kariet.


Druhé stávkové kolo - Flop Round


Druhé stávkové kolo začína hráč sediaci na pozícii  Small Blindu, prípadne nasledujúci hráč, ktorý nezložil karty (Fold). Hráč má tri možnosti ako v  prvom stávkovom kole. V prípade, že je hráč na prvej pozícii alebo nebola vykonaná žiadna zmena vkladu hráčmi pred ním, môže posunúť poradie na ďalšieho hráča bez ďalšieho vkladu - Check. Minimálna stávka Bet je hodnota stávky Big Blind, minimálne navýšenie Raise je dvojnásobok predchádzajúcej stávky.


Turn – vyloženie štvrtej spoločnej karty


Po rozdaní Flopu a ukončení stávkového kola dealer umiestni všetky stávky do Potu. Potom odloží ďalšiu Burn Card a vyloží na stôl ďalšiu odkrytú kartu – Turn. Ak Dealer omylom rozdal Turn Card pred ukončením druhého stávkového kola, musí túto kartu premiešať s ostatnými a rozdať znova.


Tretie stávkové kolo - Turn Round


Tretie stávkové kolo Turn Round začína hráč sediaci na pozícii Small Blindu, prípadne nasledujúci hráč, ktorý nezložil karty. Hráč má rovnaké možnosti ako v predchádzajúcich kolách. Minimálna stávka Bet je hodnota stávky Big Blind, minimálne navýšenie  je dvojnásobok predchádzajúcej stávky.


River – vyloženie piatej spoločnej karty


Po ukončení Turnu a uzavretí vkladov dealer umiestni všetky stávky do Potu. Potom odloží ďalšiu Burn Card a vyloží poslednú odkrytú kartu – River. Platia pravidlá ako v predchádzajúcich kolách.


Shown Down – záverečné odkrytie kariet hráčov


Po ukončení všetkých stávkových kôl vyzve dealer všetkých aktívnych hráčov aby ukázali svoje karty a určí víťaza po vyhodnotení kombinácií z piatich spoločných a dvoch Hole Cards. V prípade zhodnosti kartových kombinácií sa výhra delí rovnakým dielom. Ak nie je možné rozdeliť Pot rovným dielom, zvyšný zlomok obdrží hráč, ktorý je najbližšie k DB.


Predčasné ukončenie


Hra končí i v prípade, že počas stávkového kola zostane jediný aktívny hráč, t. z. ostatní hráči zložia karty – Fold. Hráč v tomto prípade nie je povinný ukázať karty.


All in – všetko v hre


Stávka, v ktorej hráč vsadí všetky svoje zostávajúce žetóny.


Side Pot – Vedľajší Pot


Ak hráč nie je schopný vyrovnať stávku pre nedostatok žetónov, môže ohlásiť All-in a tým sa vytvorí Side Pot, hráč zostáva v hre, ale zúčastňuje sa hry len do výšky svojho vkladu. Ak má na konci hry tento hráč najvyššiu kartovú kombináciu, vyhráva Side Pot a druhý v poradí vyhráva zvyšok Potu, ktorý bol navýšený následne.


Ukončenie hry


Po vyplatení výhry dealer pozbiera všetky karty a posunie DB ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek a začína nová hra.

 

PotPoplatok
10€ - 20€0.50 €
21€ - 50€1 €
51€- 1002 €
101€-200€3 €
201€-300€4 €
301€ +5 €

 

Doplňujúce pravidlá
V prípade, že sa do hry chce pridať nový hráč, musí vsadiť stávku Big Blind. Taktiež môže počkať až kým príde na neho rad v stávke Big Blind. Dôležité je, že si nesmie sadnúť na pozíciu  Small Blind alebo na pozíciu DB; ak nastane takáto situácia, hráč musí počkať 1, prípadne 2 kolá pokiaľ môže začať hru.


Hráč, ktorý už hral pri stole, ale vynechal povinné stávky a chce sa opäť zapojiť do hry je povinný vložiť stávku Big Blind aj Small Blind, kde Big Blind je aktívna stávka a Small Blind je Dead Bet stávka, ktorá sa okamžite vloží do Potu. Tento hráč má možnosť počkať na Big Blind a až vtedy sa zapojiť do hry.


Dealer Button sa pohybuje tak, že hráč musí postupne vsadiť Big Blind a Small Blind kým sa DB dostane k nemu. DB sa neposunie na novú pozíciu v prípade, ak hráč, ktorý bol v poslednej hre Small Blind odstúpi z hry.


Hotovosť sa v hre nemôže použiť, musí byť zamenená za hracie žetóny. Zámena z Potu je neprípustná.


Karty pri Showdowne ostávajú pred hráčom. Neodkryté karty hodené za čiaru sa považujú za Fold a nesmú sa vziať späť. Odkryté karty hodené za čiaru musí dealer porovnať s ostatnými.


Pracovným jazykom je angličtina; používajú sa anglické výrazy ako Check, Bet, Raise, Re-Reise, Cap a pod.


Hráči si nesmú vymienať informácie o kartách počas hry. Ak niektorý hráč ukáže svoje karty inému hráčovi, je povinný ich ukázať všetkým hráčom.


Hráčovi nie je povolené žiadať radu od iného hráča alebo dealera.


Hráč nemôže byť zastúpený v hre iným hráčom alebo dealerom.


Ak hráč nie je prítomný pri stole, karty sú mu odobrané – Fold a je vylúčený z aktuálnej hry. Ak hráč nie je pri stole, pri cash game nedostáva karty.


Hráč je zodpovedný za svoje karty. V prípade, že nemá stanovený počet kariet, túto skutočnosť musí okamžite nahlásiť dealerovi. Ak táto skutočnosť nastane pred prvým stávkovým kolom, dealer ukončí hru hráča - Dead Hand. Ak táto skutočnosť nastane po stávkovom kole, karta(-y) strácajú platnosť. Hráč nemôže vyhrať Pot a taktiež stráca svoju stávku.


V prípade Dead Handu dealer pozbiera karty a vráti pôvodné stávky hráčom. Ak hráč nie je prítomný, jeho stávka prechádza do nasledujúcej hry tak, že sa vyplatí v konečnom Pote.

 

Turnaj Texas Hold´em Poker
Hra prebieha na stoloch k tomu určených. Hráči musia byť oboznámení s pravidlami, druhom a limitmi hry, ktoré musia byť účastníkom k dispozícii.


Pravidlá turnaja


Turnaj je možné uskutočniť ak sú prihlásení minimálne štyria samostatne hrajúci hráči. Maximálny počet hráčov závisí od typu turnaja a kapacity prevádzky. Turnaja sa môže zúčastniť hráč, ktorý spĺňa kritériá platné pre návštevu kasína.
Oznámenie o turnaji musí obsahovať:

  • dátum a miesto konania
  • čas registrácie a začiatku turnaja
  • vstupný vklad, poplatok prevádzkovateľovi, hernú menu.
  • typ turnaja
  • minimálny a maximálny počet hráčov
  • schému rozdelenia výhry

Hráč sa záväzne prihlási do turnaja tak, že zaplatí vstupný vklad a poplatok prevádzkovateľovi. Poplatok sa stanovuje podľa typu turnaja, najviac do výšky 10 % zo  vstupného vkladu, re-buyov a add-onov. Prevádzkovateľ je povinný poplatky evidovať. Stornovanie účasti je možné maximálne do 30 minút pred začiatkom turnaja. Po tomto čase sa hráč zúčastní turnaja ako „neprítomný hráč” a jeho vklad sa použije na stávky Big blind a Small blind.


Uzávierka prihlášok je 5 minút pred začiatkom turnaja. V prípade ak je maximálny počet hráčov limitovaný, poradie náhradníkov je určené podľa času zápisu.


Realizácia turnaja


Pred začiatkom turnaja sa vyžrebujú pozície pri stoloch, v prípade väčšieho počtu účastníkov i poradie skupiny, respektíve stolov. Samotná hra prebieha so žetónmi platnými iba pre daný turnaj. Každý hráč na začiatku dostane rovnaké množstvo žetónov. Turnaj sa realizuje systémom postupného zvyšovania stávok. S hodnotou stávok, časovým limitom a plánom prestávok musia byť hráči oboznámení pred začiatkom turnaja.


Počas  hry (po ukončení handu) alebo plánovanej prestávky (podľa typu turnaja a rozhodnutia organizátora turnaja) hráč môže požiadať o Re-buy. Hra pokračuje až po ukončení všetkých nahlásených Re-buyov. Hráči môžu využiť Add-on (podľa typu turnaja a rozhodnutia organizátora turnaja).


Eliminácia hráčov prebieha v samotnej hre; vyhráva hráč, ktorý vyhral všetky žetóny s ktorými  jednotliví hráči vstúpili do hry.

 

Typ turnaja


Podľa počtu hráčov


10 a menej hráčov – minimálny počet hráčov štyria, maximálny počet desať. Turnaj prebieha na jednom stole a postupnou elimináciou sa určí víťaz.


Viac ako 10 hráčov  – ak je počet hráčov vyšší ako desať.


V prípade, že kasíno má k dispozícii iba jeden stôl, zástupca kasína rozdelí hráčov na skupiny, ktoré budú hrať postupne. Každá zo skupín hrá dovtedy, kým vyradením ostane v skupine určený počet hráčov pre finálový stôl.


Ak má kasíno k dispozícii dostatok stolov, zástupca kasína dá vylosovať miesta pri stoloch hráčom, ktorí začnú hrať v rovnakom čase. Finálový stôl sa určí postupným nahradzovaním vypadávajúcich hráčov hráčmi z najmenej početného stola alebo pevne stanoveným počtom hráčov z jednotlivých stolov.


Hráči pri prechode od stola k stolu počas turnaja si ponechávajú vyhraté žetóny. Finálová hra začína, ak počet zostávajúcich hráčov je desať, prípadne iný počet v závislosti od počtu hráčov pri stoloch na začiatku turnaja. Hráči vo finálovej hre si buď môžu ponechať dovtedy vyhrané žetóny a hra pokračuje v dovtedy dosiahnutých limitoch, alebo všetci kvalifikujúci sa hráči dostanú rovnakú hodnotu v žetónoch a hra začína od základných limitov.


Podľa dĺžky trvania


Jednodňový turnaj - turnaj je začatý a ukončený v jednom hracom dni.


Viacdenný turnaj trvá viac ako jeden deň; môže zahŕňat aj viac jednotlivých turnajov rôzneho zamerania.


Kvalifikačný turnaj má predkolá, ktorých víťazi sa kvalifikujú na finálový deň. Obvyklá dĺžka tohto typu turnaja je od 2-7 dní. Turnaj sa hrá zvyčajne na jednom mieste.


Satelitný turnaj je kombinácia samostatných turnajov (predkôl) a postupnej kvalifikácie (záverečný turnaj). Víťazi samostatných turnajov sa kvalifikujú do záverečného turnaja. Hráči, ktorí neuspeli v predkolách, poprípade sa ich nezúčastnili, sa môžu zúčastniť záverečného turnaja ak zaplatia (zvyčajne) vyšší (zvyčajne 3násobný) vstupný vklad plus 10% registračný poplatok ako bol v kvalifikačných predkolách. Obvyklá dĺžka tohto typu turnaja je viac ako týždeň; predkolá sa môžu hrať na iných miestach ako je miesto záverečného turnaja.


Podľa možnosti navýšenia vstupného vkladu


Re-buy – hráčovi je umožnené opakované zakúpenie vstupného vkladu po začatí hry v prípade, ak jeho momentálna hodnota v žetónoch klesne pod vstupnú hodnotu alebo sa jej rovná. Doba, počas ktorej je možné uplatniť Re-buy závisí od pravidiel turnaja určených organizátorom turnaja. Celková zamenená hodnota všetkých Re-buyov navyšuje celkový Prize Pool (PP - suma urrčená na rozdelenie víťtazom turnaja).


Limited Re-buy – organizátor turnaja určí koľkokrát je možné uskutočniť Re-buy


Unlimited Re-buy – hráč môže uskutočniť Re-buy neobmedzene (pri dodržaní daných podmienok turnaja)


Add-on - hráčovi je umožnené zakúpenie určitého množstva žetónov v určitom štádiu hry nezávisle od momentálneho množstva žetónov. Doba, počas ktorej je možné uplatniť Add-on závisí od pravidiel turnaja určených organizátorom turnaja, zvyčajne je možné uplatniť Add-on po uplynutí času pre Re-buy a pri prechode na vyššie limity stávok.
Prevádzkovateľ turnaja určuje pravidlá a zodpovedá za ich dodržiavanie. V sporných prípadoch rozhodnutie prevádzkovateľa je konečné.


Výška stávok a typ hry


Prevádzkovateľ určuje výšku Blindov a ostatné parametre hry, jej druh a Limity. Všetci účastníci musia byť vopred informovaní o podmienkach hry. Tieto údaje musia byť účastníkom k dispozícii na tabuli alebo zobrazovacom zariadení.
Špeciálny Bank z Prize Poolu turnajov.


Prevádzkovateľ určí percento z PP turnajov (obvykle do 5%) a použije ho na vytvorenie zdrojov na úhradu nákladov na vedenie Rankingu (rebríčka hráčov), mesačné ceny za umiestnenie, dotáciu koncoročného turnaja TOP 50 a ostatné marketingové aktivity súvisiace s organizovaním THP turnajov.


Garantované turnaje


Prevádzkovateľ môže organizovať aj garantované turnaje – GTD. Garantovaný turnaj je turnaj, v ktorom prevádzkovateľ zaručuje výšku PP na stanovenej úrovni. Ak vyzbieraný PP nedosiahne zaručenú úroveň, prevádzkovateľ ju doplní do stanovenej úrovne z vlastných zdrojov.


Hlavné a doplnkové turnaje


Hlavné turnaje sa organizujú v kasínach prevádzkovateľa.


Doplnkové turnaje k hlavnému turnaju (satelit, kvalifikácia, funny, propagačný a pod.) môže prevádzkovateľ usporiadať aj mimo sídla kasína, pokiaľ ich konanie oznámi miestne príslušnému orgánu štátneho dozoru najneskôr 10 dní pred termínom konania turnaja. Takto organizované turnaje sa považujú za súčasť hlavných turnajov organizovaných v kasínach a sú v súlade s ustanovením § 25 zákona  ako hazardné hry prevádzkované v kasíne.


Prevádzkovateľ je povinný umožniť kontrolu dodržiavania herného plánu pracovníkom štátneho dozoru.

Šťastie máte vo svojích rukách, tak mu dajte šancu v naších kasínach...

Casino Piešťany

Casino Piešťany

Aktuálne vyplatené Jackpoty
Kajot 900,- €
Apex88,- €
Apex87,- €
Apex101,- €
Live Jackpoty
Elektronická ruleta2990,- €
MEGA jackpot4000,- €
MAXI jackpot466,- €
MINI jackpot113,- €
Casino Nitra

Casino Nitra

Aktuálne vyplatené Jackpoty
07.11.2019 Kajot 4 19:57116,- €
22.10.2019 Apex 16:4688,- €
19.10.2019 Apex 13 19:3978,- €
19.10.2019 Apex 13:15102,- €
Live Jackpoty
Elektronická ruleta3000,- €
MEGA jackpot3251,- €
MAXI jackpot900,- €
MINI jackpot150,- €